top of page
Palautelomake

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.7.2021 (päivitetty 24.7.2023).

1. Rekisterinpitäjä

Fat Lizard Brewing Company

Postiosoite: PL 101, 02101, Espoo, Suomi

Sähköposti: cheers@fatlizard.beer

Y-tunnus: 2585179-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Arposalo

jussi@fatlizard.beer

3. Rekisterin nimi

Fat Lizard verkkokauppa-, verkkoselailu ja palauterekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvelujen tuottaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi, kohdennetun ja personoidun sisällön tuottaminen,

liiketoiminnan kehittäminen ja suunnittelu ja tätä varten tehtävä analysointi, profilointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset sekä asiakaspalautteiden käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- asiakkaan palveluun syöttämät tiedot kuten nimi/postiosoite/sähköposti/maksutiedot

- tiedot tallennetusta ostoskorista

- tilaus- ja toimitustiedot

- kontaktihistoria

- evästeillä kerätty verkkosivujen/sosiaalisen median ja mobiilipalvelujen käyttäjätieto ja näihin liittyvät tunnisteet

- palvelun käytön tuottamat tiedot

- tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista

- laskutustiedot

- muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, evästeillä, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa rajatusti alihankkijoille esimerkiksi tuotteiden toimitusta varten. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page